Rodinná aplikace

Začněme

Vyplněním tohoto formuláře nám poskytnete informace potřebné k tomu, abychom vám mohli najít kvalifikovaného a zkušeného pracovníka, který splní vaše konkrétní potřeby.

Na tuto e-mailovou adresu vás budeme kontaktovat, abychom potvrdili vaši objednávku.
Popište, na kolik dní a hodin (předpokládaný začátek a konec akce) očekáváte, že bude chůva k dispozici.
Upozorňujeme, že v závislosti na místě konání akce může být nutné nabídnout ubytování.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro zařazení do databáze uchazečů o poskytování služeb péče o děti, analýzu pracovního potenciálu, vyhledání vhodného klienta, sjednání nabídky práce, zasílání informací o budoucím klientovi a budoucí smlouvě o dílo mezi Dotčenou osobou a budoucím klientem Správci: Best Nanny s.r.o., se sídlem na adrese: Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 01814849, se sídlem Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 01814849: IČO: 53 828 291, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd: (dále jen "Správce") v rozsahu osobních údajů uvedených v dotazníku, při procesu vyhledávání budoucího klienta a sjednávání smlouvy mezi Dotčenou osobou a budoucím klientem (jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, číslo občanského průkazu/číslo pasu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mail, informace o trestní bezúhonnosti, informace o zdravotním stavu a vzdělání) (dále jen "Osobní údaje") po dobu uchovávání Osobních údajů: 5 let. Právním základem pro zpracování Osobních údajů Dotčené osoby je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - Dotčená osoba udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů: Účelem zpracování osobních údajů Dotčené osoby je zejména: 1) evidence v databázi zájemců o službu péče o děti, 2) analýza pracovního potenciálu, 3) vyhledání vhodného klienta (kupujícího) služby péče o děti, 4) zprostředkování nabídky práce, 5) podpora marketingu a propagace Správce, 6) poskytování podpory a poradenství, kurzů a školení Dotčené osobě, 7) vedení dokumentace Dotčené osoby v písemné i elektronické podobě. Udělením tohoto Souhlasu Dotčená osoba prohlašuje, že si je vědoma a byla Správcem poučena o svých právech týkajících se Osobních údajů na: - kdykoli odvolat Souhlas, - požadovat jakékoli informace o tom, k jakým účelům jsou Osobní údaje zpracovávány, - požadovat vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů, - požadovat od Správce přístup k Osobním údajům a požadovat aktualizaci nebo opravu Osobních údajů, - požadovat výmaz Osobních údajů, - v případě jakýchkoli pochybností ohledně Osobních údajů nebo dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů nás neváhejte oslovit a kontaktujte nás pro ochranu Osobních údajů. Informace a přístup k Osobním údajům Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. V případě jakékoliv změny Osobních údajů je Dotčená osoba povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Správci. Souhlas lze kdykoli písemně odvolat, a to buď písemnou formou zaslanou dopisem na adresu sídla Správce: Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@bestnanny.world. Osobní údaje Dotčené osoby budou zpracovávány v souladu s jejím svobodným souhlasem a pouze za výše uvedených podmínek. Správce nemá v úmyslu předávat Osobní údaje Dotčené osoby do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným organizacím.