Dotazník pre rodinu

Začnime

Vyplnením tohto formulára nám poskytnete potrebné informácie, aby sme vám mohli nájsť kvalifikovaného a skúseného pracovníka, ktorý bude spĺňať vaše špecifické potreby.

Budeme vás kontaktovať na túto e-mailovú adresu, aby sme potvrdili Vašu žiadosť.
Popíšte, na koľko dní a hodín (predpokladaný začiatok a koniec podujatia) očakávate, že bude opatrovateľka k dispozícii.
Upozorňujeme, že v závislosti od miesta konania podujatia môže byť potrebné ponúknuť ubytovanie.
prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť best nanny s.r.o., so sídlom moyzesova 931/4, 811 05 bratislava, ičo: 53 828 291, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu bratislava i, oddiel: sro, vložka č.: 153419/b, ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 nariadenia euró-pskeho parlamentu a rady eú 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „gdpr“) považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „spoločnosť“ alebo aj ako „prevádzkovateľ“) a ktorá je zodpovedná za spracovanie osobných údajov. právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) gdpr, t. j. právny základ spracúvania je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako dotknutá osoba, alebo výkon opatrení na vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy v rámci predzmluvných vzťahov. účelom spracúvania vašich osobných údajov je najmä výkon činností, ktoré súvisia s uskutočňovaním prieskumu, zisťovania a dokumentovania potrieb dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu v rámci predzmluvných vzťahov, identifikácia dotknutej osoby ako jednej zo zmluvných strán ako aj spracúvanie osobných údajov, ktoré bezprostredne súvisia s plnením zmluvných povinností z existujúcich zmluvných vzťahov. účelom spracúvania vašich osobných údajov je taktiež vývoj služieb a obchodných aktivít, komunikácia so spoločnosťou, zabezpečovanie spätnej väzby, prieskumy spokojnosti objednávateľov služieb.