Rodinná aplikace

Začněme

Vyplněním tohoto formuláře nám poskytnete informace potřebné k tomu, abychom vám mohli najít kvalifikovaného a zkušeného pracovníka, který splní vaše konkrétní potřeby.

Na tuto e-mailovou adresu vás budeme kontaktovat, abychom potvrdili vaši objednávku.
Někdy se místo, kde žijete, může lišit od místa, kde chcete, aby hospodyně pracovala. V takovém případě nám prosím sdělte podrobnosti.
Např: Od pondělí do pátku, v dopoledních hodinách
Vysvětlete, zda si přejete, kdy má vaše hospodyně nastoupit.
Doporučujeme 10 EUR na hodinu pro uklízečky na částečný úvazek nebo měsíční plat od 1000 do 1500 EUR pro uklízečky na plný úvazek, nicméně můžeme se přizpůsobit platové nabídce podle vašich potřeb.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro zařazení do databáze uchazečů o poskytování služeb péče o děti, analýzu pracovního potenciálu, vyhledání vhodného klienta, sjednání nabídky práce, zasílání informací o budoucím klientovi a budoucí smlouvě o dílo mezi Dotčenou osobou a budoucím klientem Správci: Best Nanny s.r.o., se sídlem na adrese: Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 01814849, se sídlem Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 01814849: IČO: 53 828 291, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd: (dále jen "Správce") v rozsahu osobních údajů uvedených v dotazníku, při procesu vyhledávání budoucího klienta a sjednávání smlouvy mezi Dotčenou osobou a budoucím klientem (jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, číslo občanského průkazu/číslo pasu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mail, informace o trestní bezúhonnosti, informace o zdravotním stavu a vzdělání) (dále jen "Osobní údaje") po dobu uchovávání Osobních údajů: 5 let. Právním základem pro zpracování Osobních údajů Dotčené osoby je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR - Dotčená osoba udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů: Účelem zpracování osobních údajů Dotčené osoby je zejména: 1) evidence v databázi zájemců o službu péče o děti, 2) analýza pracovního potenciálu, 3) vyhledání vhodného klienta (kupujícího) služby péče o děti, 4) zprostředkování nabídky práce, 5) podpora marketingu a propagace Správce, 6) poskytování podpory a poradenství, kurzů a školení Dotčené osobě, 7) vedení dokumentace Dotčené osoby v písemné i elektronické podobě. Udělením tohoto Souhlasu Dotčená osoba prohlašuje, že si je vědoma a byla Správcem poučena o svých právech týkajících se Osobních údajů na: - kdykoli odvolat Souhlas, - požadovat jakékoli informace o tom, k jakým účelům jsou Osobní údaje zpracovávány, - požadovat vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů, - požadovat od Správce přístup k Osobním údajům a požadovat aktualizaci nebo opravu Osobních údajů, - požadovat výmaz Osobních údajů, - v případě jakýchkoli pochybností ohledně Osobních údajů nebo dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů nás neváhejte oslovit a kontaktujte nás pro ochranu Osobních údajů. Informace a přístup k Osobním údajům Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. V případě jakékoliv změny Osobních údajů je Dotčená osoba povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Správci. Souhlas lze kdykoli písemně odvolat, a to buď písemnou formou zaslanou dopisem na adresu sídla Správce: Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@bestnanny.world. Osobní údaje Dotčené osoby budou zpracovávány v souladu s jejím svobodným souhlasem a pouze za výše uvedených podmínek. Správce nemá v úmyslu předávat Osobní údaje Dotčené osoby do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným organizacím.