Dotazník pre rodinu

Začnime

Vyplnením tohto formulára nám poskytnete potrebné informácie, aby sme vám mohli nájsť kvalifikovaného a skúseného pracovníka, ktorý bude spĺňať vaše špecifické potreby.

Budeme vás kontaktovať na túto e-mailovú adresu, aby sme potvrdili Vašu žiadosť.
Niekedy sa miesto, kde žijete, môže líšiť od miesta, kde chcete, aby upratovačka pracovala. V takom prípade nám oznámte podrobnosti.
Napr: Od pondelka do piatku, v dopoludňajších hodinách
Vysvetlite, či máte nejaké preferencie týkajúce sa toho, kedy vaša upratovačka začne
Odporúčame 10 EUR na hodinu pre upratovačky na čiastočný úväzok alebo mesačný plat od 1000 do 1500 EUR pre upratovačky na plný úväzok, avšak platovú ponuku môžeme prispôsobiť vašim potrebám.
prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť best nanny s.r.o., so sídlom moyzesova 931/4, 811 05 bratislava, ičo: 53 828 291, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu bratislava i, oddiel: sro, vložka č.: 153419/b, ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 nariadenia euró-pskeho parlamentu a rady eú 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „gdpr“) považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „spoločnosť“ alebo aj ako „prevádzkovateľ“) a ktorá je zodpovedná za spracovanie osobných údajov. právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) gdpr, t. j. právny základ spracúvania je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako dotknutá osoba, alebo výkon opatrení na vašu žiadosť pred uzatvorením zmluvy v rámci predzmluvných vzťahov. účelom spracúvania vašich osobných údajov je najmä výkon činností, ktoré súvisia s uskutočňovaním prieskumu, zisťovania a dokumentovania potrieb dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu v rámci predzmluvných vzťahov, identifikácia dotknutej osoby ako jednej zo zmluvných strán ako aj spracúvanie osobných údajov, ktoré bezprostredne súvisia s plnením zmluvných povinností z existujúcich zmluvných vzťahov. účelom spracúvania vašich osobných údajov je taktiež vývoj služieb a obchodných aktivít, komunikácia so spoločnosťou, zabezpečovanie spätnej väzby, prieskumy spokojnosti objednávateľov služieb.