Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů nezbytných pro zařazení do databáze uchazečů o poskytování služeb péče o děti, analýzu pracovního potenciálu, vyhledání vhodného klienta, zprostředkování nabídky práce, zasílání informací o budoucím klientovi a budoucí pracovní smlouvě mezi těmito subjekty. Dotčená osoba a budoucí klient správci: 

Best Nanny s.r.o., se sídlem na adrese: IČO: 53 828 291, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd: (dále jen "Správce") v rozsahu osobních údajů uvedených v dotazníku, při procesu vyhledávání budoucího klienta a sjednávání smlouvy mezi Dotčenou osobou a budoucím klientem (jméno, příjmení, titul, bydliště, datum narození, rodné číslo, rodinný stav, číslo občanského průkazu/číslo pasu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mail, informace o trestní bezúhonnosti, informace o zdravotním stavu a vzdělání) (dále jen "Osobní údaje") po dobu uchovávání Osobních údajů: 5 let. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů dotčené osoby je čl.6 odst.1 písm.a) nařízení GDPR - Dotčená osoba udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů: Účelem zpracování osobních údajů Dotčené osoby je zejména: 1) registrace v databázi žadatelů o služby péče o děti, 2) analýza pracovního potenciálu, 3) vyhledání vhodného klienta (odběratele) služby péče o dítě, 4) zprostředkování pracovní nabídky, 5) podpora marketingu a propagace kontrolora, 6) poskytování podpory a poradenství, kurzů a školení pro Zájemce, 7) vedení dokumentace Zájemce v písemné i elektronické podobě. 

Udělením tohoto souhlasu Dotčená osoba prohlašuje, že si je vědoma svých práv týkajících se osobních údajů a že byla Správcem informována o těchto právech: - kdykoli odvolat Souhlas, - požádat o jakoukoli informaci o tom, pro jaké účely jsou Osobní údaje zpracovávány, - požádat o vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů, - požádat Správce o přístup k Osobním údajům a požádat o aktualizaci nebo opravu Osobních údajů, - požádat o výmaz Osobních údajů, - v případě jakýchkoli pochybností týkajících se Osobních údajů nebo dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů nás neváhejte kontaktovat a obraťte se na oddělení ochrany osobních údajů. Informace a přístup k Osobním údajům Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. V případě jakékoliv změny Osobních údajů je Dotčená osoba povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Správci. 

Souhlas lze kdykoli písemně odvolat, a to buď v písemné formě zaslané dopisem na adresu sídla správce: Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika nebo e-mailem na adresu info@bestnanny.world. Osobní údaje Dotčené osoby budou zpracovávány v souladu s jejím svobodným souhlasem a pouze za výše uvedených podmínek. Správce nemá v úmyslu předávat Osobní údaje Dotčené osoby do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným organizacím.