Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby:

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov potrebných na zaradenie do databázy uchádzačov o poskytovanie služieb starostlivosti o deti, analýzu pracovného potenciálu, vyhľadanie vhodného klienta, sprostredkovanie pracovnej ponuky, zaslanie informácií o budúcom klientovi a budúcej pracovnej zmluvy medzi Dotknutá osoba a budúci klient kontrolórovi: 

Best Nanny s.r.o., so sídlom na adrese: Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 739 739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: IČO: 53 828 291, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vložka č. 153419/B (ďalej len "Prevádzkovateľ") v rozsahu osobných údajov uvedených v dotazníku, v procese vyhľadávania budúceho klienta a dojednávania zmluvy medzi Dotknutou osobou a budúcim klientom (meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, číslo občianskeho preukazu/číslo pasu, štátna príslušnosť, telefónne číslo, e-mail, informácie o registri trestov, informácie o zdravotnom stave a vzdelaní) (ďalej len "Osobné údaje") po dobu uchovávania Osobných údajov: 5 rokov. 

Právnym základom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR - Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov: Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je najmä: 1) registrácia v databáze žiadateľov o služby starostlivosti o deti, 2) analýza pracovného potenciálu, 3) vyhľadávanie vhodného klienta (odberateľa) služieb starostlivosti o deti, 4) sprostredkovanie pracovnej ponuky, 5) podpora marketingu a propagácie kontrolóra, 6) poskytovanie podpory a poradenstva, kurzov a školení dotknutej osobe, 7) vedenie dokumentácie dotknutej osoby v písomnej aj elektronickej podobe. 

Udelením tohto súhlasu Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv týkajúcich sa osobných údajov a že bola Prevádzkovateľom informovaná o týchto právach: - kedykoľvek odvolať Súhlas, - požadovať akékoľvek informácie o tom, na aké účely sa Osobné údaje spracúvajú, - požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracúvania Osobných údajov, - požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom a požadovať aktualizáciu alebo opravu Osobných údajov, - požadovať vymazanie Osobných údajov, - v prípade akýchkoľvek pochybností týkajúcich sa Osobných údajov alebo dodržiavania povinností súvisiacich so spracúvaním Osobných údajov nás neváhajte osloviť a kontaktovať nás pre ochranu Osobných údajov. Informácie a prístup k Osobným údajom Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade akejkoľvek zmeny Osobných údajov je Dotknutá osoba povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi. 

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, a to buď v písomnej forme zaslanej listom na adresu sídla správcu: Moyzesova 931/4, 811 05 Bratislava, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu info@bestnanny.world. Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracúvané v súlade s jej slobodným súhlasom a len za vyššie uvedených podmienok. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť Osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným organizáciám.